Uusi sote vaatii uuden ohjausjärjestelmän

Sosiaali- ja terveyspalveluiden integrointi ja asiakaslähtöinen toiminnanohjaustieto ovat soteuudistuksen keskiössä. Palveluiden tuottajat ja järjestäjät tarvitsevat uudenlaista tapaa tarkastella hoito- ja palveluketjuja. Tämä edellyttää toiminnan ja talouden järjestelmän uudistamista.

FCG:n hallinnoimat asiakasluokittelujärjestelmät ovat palvelleet jo pitkään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tietotarpeita. Seuraavana, loogisena askeleena on yhdistää tieto sosiaalihuollon palveluista asiakkaan palvelun kokonaisuuteen

Palveluntuottajien ja palvelutuotannon arvioimiseksi tarvitaan yhtenäinen tapa kuvata tuotantoa ja sen kustannuksia. 

Siksi Kuntaliitto ja FCG Konsultointi kehittävät yhteistyössä alan toimijoiden kanssa FinDRG-järjestelmän, joka yhdistää parhaat osat nykyisistä DRG-järjestelmistä. Uutena kokonaisuutena tulee mukaan sosiaalihuollon asiakasluokittelujärjestelmä. Samalla luomme uutta sote-järjestelmäämme palvelevan integroidun asiakas- ja potilasryhmittelylogiikan kuvaamaan asiakkaiden palveluketjuja. 

 • Kutsumme käynnistyvään hankkeeseen mukaan kuntia, kuntayhtymiä, yrityksiä ja erilaisia organisaatioita. Käynnistyvä hanke on verkostohanke, jonka osallistujaorganisaatiot rahoittavat hanketta, ja vaikuttavat kehitettäviin sisältöihin sekä lopputulokseen.
 • Ilmoittautumisaika hankkeeseen osallistumiseksi jatkuu vielä kevään 2017 ajan.

ke

TEEMAT 

Hanke koostuu kolmesta teemasta:

 • Asiakas- ja potilasryhmittelyt
 • Asiakaskeskeinen kustannuslaskenta
 • Tuloksellisuuden arviointi

  Myös hankkeen toteutus jaetaan kolmeen osa-alueeseen.

  Graafi 1


Hanke käynnistyy syyskuussa 2016 ja kestää vuoden 2018 loppuun. FinDRG:hen sisällytettävä Sosiaalihuollon asiakasluokittelujärjestelmä keskittyy vuosina 2016-2018 suurimpiin asiakassegmentteihin: ikäihmisiin ja mielenterveys- ja päihdepalvelun asiakkaisiin.

KAIKKI KERTYVÄ TIETO HYÖDYNNETÄÄN

Kehitettävässä ryhmittelyssä hyödynnetään laajasti jo käytössä olevia luokituksia. Asiakkaiden palveluiden ja tuen tarpeesta saadaankin tietoa esimerkiksi FCG:n hallinnoimista toimintakyky- ja muista mittareista, joita ovat:

 • Toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointimenetelmä FIM®
 • Ikäihmisen toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointimenetelmä RAVA®
 • Mielenterveysasiakkaiden toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointimenetelmä TUVA™
 • Hoitoisuusluokitusjärjestelmä RAFAELA®
 • Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon potilasluokittelujärjestelmät ja kehitteillä oleva suun terveydenhuollon potilasluokittelujärjestelmä (DRG-järjestelmät).

  Graafi 2

Hankkeessa hyödynnetään myös muita Suomessa käytössä olevia toimintakyvyn mittareita pyrkimyksenä luoda geneerinen malli mittaritiedon hyödyntämiseksi. 

HANKKEEN TULOKSET

Runsaan kahden vuoden työskentelyn aikana FinDRG-hanke tuottaa valituille asiakassegmenteille seuraavaa: 

 1. Asiakasryhmittelylogiikat.
 2. Asiakaskeskeiset kustannuslaskentalogiikat.
 3. Kuvauksen sosiaali- ja terveydenhuollon tapahtumat yhdistävistä palveluketjuista.
 4. Kuvauksen strategista ja operatiivista johtamista tukevasta hoidon tuloksellisuuden mittaristosta.
 5. Tietopalvelun, joka tukee tuotettujen ryhmittelylogiikoiden ja kustannuslaskentamenetelmien käyttöä sekä mahdollistaa tuotannon määrän, toimintakäytäntöjen ja tuloksellisuuden arvioinnin.

Yhteystiedot

FCG

Petra Kokko
johtaja, Hyvinvointi- ja ICT-palvelut
sposti petra.kokko a fcg.fi
puh. 044 566 7009

Suomen Kuntaliitto

Tuija Savolainen
erityisasiantuntija
sposti tuija.savolainen a kuntaliitto.fi
puh. 050 569 5079