Billnäs bruk, Raseborg

Billnäs bruk, ändring av detaljplan
samt detaljplan för Hagbacka och
trädgårdskolan


Målet för planändringen är att möjliggöra en livskraftig utveckling på området enligt utvecklingsstrategin för Billnäs bruk och samtidigt trygga bevarandet av den nationellt värdefulla kulturmiljön och brukshelheten som är historiskt betydelsefull.


Kontaktuppgifter
Raseborgs stad
tekniska direktör Jan Gröndahl
jan.grondahl a raseborg.fi
tel. 019 289 2550
Konsult
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
projektchef Petri Tuormala
petri.tuormala a fcg.fi
tel. +358 40 573 0076Planförslag framlagd 7.5.–8.6.2012

Planförslagskarta
Detaljplanförslagskarta
9.1 MB, päivitetty 5.9.2012
Planbeskrivningen
Detaljplanbeskrivningen
10.5 MB, päivitetty 5.9.2012
Bilaga 1 delområde A
Bilagakarta, delområde A
578 KB, päivitetty 5.9.2012
Bilaga 1 delområde B
Bilagakarta, delområde B
983 KB, päivitetty 5.9.2012
Bilaga 1 delområde C
Bilagakarta, delområde C
794 KB, päivitetty 5.9.2012
Bilaga 1 delområde D
Bilagakarta, delområde D
607 KB, päivitetty 5.9.2012
Bilaga 2 planbemärkningar
Bilaga 2, planbemärkningar
187 KB, päivitetty 5.9.2012
Bilaga 3 Byggnadshistoriska objekt
Bilaga 3, Byggnadshistoriska objekt
561 KB, päivitetty 5.9.2012
Bilaga 4 landskapsobjekt
Bilaga 4, landskapsobjekt
276 KB, päivitetty 5.9.2012
Bilaga 5 illustration
Bilaga 5, illustration A3
720 KB, päivitetty 5.9.2012
Bilaga 6 markägarekartan
Bilaga 6, markägarekartan A3
4 MB, päivitetty 5.9.2012
Bilaga 7 kulturhistoriska bestämmelser
Bilaga 7, Kulturhistoriska bestämmelser i planförslaget
3 MB, päivitetty 5.9.2012
Bilaga 8 naturvärden
Bilaga 8, Bestämmelser gällande naturvärden i planförslaget
3.2 MB, päivitetty 5.9.2012
Bilaga 9 förorenade mark
Bilaga 9, Bestämmelser gällande förorenade mark i planförslag
3.3 MB, päivitetty 5.9.2012
Utlåtanden
Utlåtanden och kompletterade bemötanden
84 KB, päivitetty 5.9.2012
Åsikter
Åsikter och kompletterade bemötanden
81 KB, päivitetty 5.9.2012


Redogörelser

Program för deltagande och bedömning
58 KB, päivitetty 5.9.2012
Landskapsutredning
Billnäs detaljplan landskapsutredning
4 MB, päivitetty 5.9.2012
Trafikutredning
Billnäs detaljplan trafikutredning
760 KB, päivitetty 5.9.2012
Naturinventering
Billnäs naturinventering, 2008
963 KB, päivitetty 5.9.2012
Naturinventering (kompletterande)
Billnäs naturinventering, kompletterande, 2009
269 KB, päivitetty 5.9.2012
BEHOVSPRÖVNING AV NATURABEDÖMNING
231 KB, päivitetty 7.9.2012
Kartläggning av förorenad mark
Kartläggning av förorenad mark
62 KB, päivitetty 5.9.2012
Byggnadsinventering
Byggnadsinventering i Billnäs bruksmiljö
7 MB, päivitetty 5.9.2012
Industriarkeologisk inventering
8.9 MB, päivitetty 5.9.2012
Billnäsin ruukin ydinosan kulttuuriympäristöohjelma 2001
5.4 MB, päivitetty 5.9.2012
Pinjaisten luontoselvitys
1.4 MB, päivitetty 5.9.2012
Utlåtande Fladdermöss
508 KB, päivitetty 7.9.2012
Billnäsin Kalatien esisuunnittelu, raportti
4 MB, päivitetty 5.9.2012


SoftGIS-enkät

SoftGIS-enkät
SoftGIS-enkät rapporten
2.1 MB, päivitetty 7.9.2012


Utlåtanden i förslagskede

Pro Billnäs
272 KB, päivitetty 7.9.2012
Fortum
5.3 MB, päivitetty 5.9.2012
Kadunnimitoimikunta
8 MB, päivitetty 5.9.2012
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
3.8 MB, päivitetty 5.9.2012
Museovirasto
1.9 MB, päivitetty 5.9.2012
Raseborgs Natur och Miljö
35 KB, päivitetty 5.9.2012
Raseborgs Vatten
15 KB, päivitetty 5.9.2012
Sydspetsens Miljöhälsa
261 KB, päivitetty 5.9.2012
Tammisaaren Energia
206 KB, päivitetty 5.9.2012
Uudenmaan ELY-keskus
50 KB, päivitetty 5.9.2012
Uudenmaan liitto
1.3 MB, päivitetty 5.9.2012


Sammandrag och bemötanden till respons om planutkast

Utlåtanden 27.9.2011
62 KB, päivitetty 5.9.2012
Åsiktsyttranden 27.9.2011
61 KB, päivitetty 5.9.2012


Utlåtanden i utkastskede

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
4.7 MB, päivitetty 5.9.2012
Museovirasto
42 KB, päivitetty 7.9.2012
Pro Billnäs
53 KB, päivitetty 7.9.2012
Raaseporin luonto ja ympäristö ry
808 KB, päivitetty 7.9.2012
Raseborgs Vatten
15 KB, päivitetty 7.9.2012
Suomen Ratsastajainliitto ry
311 KB, päivitetty 7.9.2012
Sydspetsens miljöhälsa
271 KB, päivitetty 7.9.2012
Uudenmaan ELY-keskus
43 KB, päivitetty 7.9.2012
Uudenmaan liitto
266 KB, päivitetty 7.9.2012
Västra Nylands Räddningsverk
663 KB, päivitetty 7.9.2012

Billnäsin ruukki, Raasepori

Billnäsin ruukin alueen asemakaavan muutos sekä Hagbackan ja Puutarhurikoulun alueen asemakaavan laatiminen

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen elinvoimainen kehitys Billnäsin ruukin kehittämisstrategian mukaisesti ja samalla turvata valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön ja historiallisesti merkittävän ruukkikokonaisuuden säilyminen.


Yhteystiedot
Raaseporin kaupunki
tekninen johtaja Jan Gröndahl
jan.grondahl a raasepori.fi
puh. 019 289 2550
Konsultti
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
projektipäällikkö Petri Tuormala
petri.tuormala a fcg.fi
puh. +358 40 573 0076Kaavaehdotus nähtävillä 7.5.–8.6.2012

Kaavaehdotuskartta
Asemakaavaehdotuskartta
9.1 MB, päivitetty 5.9.2012
Kaavaselostus
Asemakaavaselostus
8.3 MB, päivitetty 5.9.2012
Liite 1 osa-alue A
Liitekartta, osa-alue A
578 KB, päivitetty 5.9.2012
Liite 1 osa-alue B
Liitekartta, osa-alue B
983 KB, päivitetty 5.9.2012
Liite 1 osa-alue C
Liitekartta, osa-alue C
794 KB, päivitetty 5.9.2012
Liite 1 osa-alue D
Liitekartta, osa-alue D
607 KB, päivitetty 5.9.2012
Liite 2 kaavamerkinnät
Liite 2, kaavamerkinnät
187 KB, päivitetty 5.9.2012
Liite 3 rakennushistorialliset kohteet
Liite 3, rakennushistorialliset kohteet
829 KB, päivitetty 5.9.2012
Liite 4 maisemalliset kohteet
Liite 4, maisemalliset kohteet
277 KB, päivitetty 5.9.2012
Liite 5 havainnekuva
Liite 5, havainnekuva A3
720 KB, päivitetty 5.9.2012
Liite 6 maanomistuskartta
Liite 6, maanomistuskartta A3
4 MB, päivitetty 5.9.2012
Liite 7 kulttuuriympäristö
Liite 7, Kulttuuriympäristömerkinnät kaavaehdotuksessa
3 MB, päivitetty 5.9.2012
Liite 8 luontoarvomerkinnät
Liite 8, luontoarvomerkinnät kaavaehdotuksessa
3.2 MB, päivitetty 5.9.2012
Liite 9 pilaantuneet maat
Liite 9, pilaantuneiden maiden merkinnät kaavaehdotuksessa
3.3 MB, päivitetty 5.9.2012
Lausunnot
Lausunnot ja täydennetyt vastineet kaavaluonnoksesta
88 KB, päivitetty 5.9.2012
Mielipiteet
Mielipiteet ja täydennetyt vastineet kaavaluonnoksesta
80 KB, päivitetty 5.9.2012


Selvitykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
59 KB, päivitetty 5.9.2012
Maisemaselvitys
Billnäsin maiseman historian vaiheet, nykytilanne ja suositukset maankäytölle
4 MB, päivitetty 7.9.2012
Liikenneselvitys
Billnäsin asemakaavan liikenteellinen selvitys
896 KB, päivitetty 5.9.2012
Luontoselvitys
Pinjaisten luontoselvitys v. 2008
1.4 MB, päivitetty 7.9.2012
Luontoselvitys, täydennys
Pinjaisten luontoselvityksen täydennys v. 2009
305 KB, päivitetty 5.9.2012
NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA
235 KB, päivitetty 7.9.2012
Pilaantuneiden maiden kartoitus
Pilaantuneiden maa-alueiden kartoitusraportti
1.9 MB, päivitetty 5.9.2012
Rakennusinventointi
Ruukin ympäristön rakennusinventointiraportti
4.4 MB, päivitetty 7.9.2012
Teollisuusarkeologinen selvitys
Teollisuusarkeologinen selvitys
9.3 MB, päivitetty 7.9.2012
Billnäsin ruukin ydinosan kulttuuriympäristöohjelma 2001
5.4 MB, päivitetty 5.9.2012
Pinjaisten luontoselvitys
1.4 MB, päivitetty 5.9.2012
Utlåtande Fladdermöss
508 KB, päivitetty 7.9.2012
Billnäsin Kalatien esisuunnittelu, raportti
4 MB, päivitetty 5.9.2012
Teollisuusrakennusten käytettävyysselvitys
32 KB, päivitetty 5.9.2012
Sisätilojen suojelutarveselvitys
3.1 MB, päivitetty 5.9.2012


PehmoGIS-kysely

PehmoGIS-kysely
Raportti pehmoGIS-kyselyn vastauksista.
9.4 MB, päivitetty 5.9.2012


Tiivistelmät ja vastineet kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot

Pro Billnäs
272 KB, päivitetty 7.9.2012
Fortum
5.3 MB, päivitetty 5.9.2012
Kadunnimitoimikunta
8 MB, päivitetty 5.9.2012
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
3.8 MB, päivitetty 5.9.2012
Museovirasto
1.9 MB, päivitetty 5.9.2012
Raseborgs Natur och Miljö
35 KB, päivitetty 5.9.2012
Raseborgs Vatten
15 KB, päivitetty 5.9.2012
Sydspetsens Miljöhälsa
261 KB, päivitetty 5.9.2012
Tammisaaren Energia
206 KB, päivitetty 5.9.2012
Uudenmaan ELY-keskus
50 KB, päivitetty 5.9.2012
Uudenmaan liitto
1.3 MB, päivitetty 5.9.2012


Tiivistelmät ja vastineet kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen

Lausunnot 27.9.2011
62 KB, päivitetty 5.9.2012
Mielipiteet 27.9.2011
58 KB, päivitetty 5.9.2012


Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
4.7 MB, päivitetty 5.9.2012
Museovirasto
42 KB, päivitetty 7.9.2012
Pro Billnäs
53 KB, päivitetty 7.9.2012
Raaseporin luonto ja ympäristö ry
808 KB, päivitetty 7.9.2012
Raseborgs Vatten
15 KB, päivitetty 7.9.2012
Suomen Ratsastajainliitto ry
311 KB, päivitetty 7.9.2012
Sydspetsens miljöhälsa
271 KB, päivitetty 7.9.2012
Uudenmaan ELY-keskus
43 KB, päivitetty 7.9.2012
Uudenmaan liitto
266 KB, päivitetty 7.9.2012
Västra Nylands Räddningsverk
663 KB, päivitetty 7.9.2012