Inkilänportin asemakaava, Kirkkonummi

Tavoitteena alueen suunnittelussa on omaleimainen, viihtyisä työpaikka- ja seudullisen vähittäiskaupan keskittymä, jonka liikenneratkaisut ovat toimivia sekä alueen hulevedet on järjestetty ekologisesti oikeaoppisesti.

Suunnittelun aikana uudelle kaupalliselle keskittymälle profiloidaan seudullisesti kilpailukykyinen teema ja herätetään elinkeinoelämän kiinnostus Inkilänportin alueesta. Kaavoitusaloitteen tekijöiden tavoitteena on toteuttaa alueelle mm. vähittäiskaupan suuryksikkö, polttoaineiden jakelu- ja liikenneasema ja paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan tiloja.

Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista asemakaavan laatimisprosessia. Kaavaluonnos ja -ehdotus esitellään osallisille asukastilaisuudessa kaavan nähtävillä olon yhteydessä. Tilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin niiden tullessa ajankohtaisiksi. Tiedottamisessa käytetään lehtikuulutuksia, kunnan virallista ilmoitustaulua ja www-sivuja.

Jorvaksen-Inkilän osayleiskaava on hallinto-oikeuden käsittelyssä. Asemakaavaehdotuksen valmistelua jatketaan oikeuskäsittelyn ratkettua.


Kaavaluonnosaineisto nähtävilla 5.11.–7.12.2012

Kaavaluonnoskartta / Planutkastkarta 18.10.2012
1003 KB, päivitetty 8.11.2012
Kaavaluonnosselostus 18.10.2012
2.9 MB, päivitetty 8.11.2012
Liitteet / Bilagor 18.10.2012
1.8 MB, päivitetty 8.11.2012Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
433 KB, päivitetty 5.9.2012Yhteystiedot

Kirkkonummen kunta
kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi
puh. 09 296 722 91
tero.luomajarvi a kirkkonummi.fi

Konsultti
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
projektipäällikkö Anssi Savisalo
puh. 041 538 9353
anssi.savisalo a fcg.fi


Detaljplan för Ingvalsporten, Kyrkslätt

Kommunen har som mål att utveckla en särpräglad och trivsam koncentration av arbetsplatser och handel som har fungerande trafiklösningar och där dagvattenhanteringen i området ordnas enligt ekologiskt korrekta riktlinjer. Under planläggningens gång bör man både profilera ett regionalt konkurrenskraftigt tema för handelskoncentrationen och få näringslivet att bli intresserat av området Ingvalsporten.

De som har tagit initiativet till planläggningen har som mål att förverkliga bl.a. en stor detaljhandelsenhet, en distributions- och trafikstation för bränslen, lokaliteter för handel med specialvaror som kräver stora utrymmen.

I planläggningsarbetet iakttas den växelverkan i arbetsprocessen som förutsätts i markanvändnings- och bygglagen. Planutkastet och -förslaget presenteras för intressenterna under ett möte för invånarna i samband med att planen är framlagd till påseende. Närmare information ges om tillfällena när de aktualiseras. Informationen förmedlas som kungörelser i tidningarna, på kommunens officiella anslagstavla och www-sidor.

Delgeneralplanen för Jorvas – Ingvals är under behandling i förvaltningsdomstolen. Beredningen av detaljplaneförslaget fortsätter efter att ärendet har behandlats i domstolen.

Planutkastmaterial framlagd 5.11.–7.12.2012

Kaavaluonnoskartta / Planutkastkarta 18.10.2012
1003 KB, päivitetty 8.11.2012
Planutkastbeskrivning 18.10.2012
2.9 MB, päivitetty 8.11.2012
Liitteet / Bilagor 18.10.2012
1.8 MB, päivitetty 8.11.2012Programmet för deltagande och bedömning

Programmet för deltagande och bedömning
429 KB, päivitetty 5.9.2012Kontaktuppgifter

Kyrkslätt kommun
kommunsarkitekt Tero Luomajärvi
tel. 09 296 722 91
tero.luomajarvi a kirkkonummi.fi

Konsult
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
projektchef Anssi Savisalo
tel. 041 538 9353
anssi.savisalo a fcg.fi