Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava, Isokyrö

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Isonkyrön Kuntaan. Kaavoitettavalle alueelle sallitaan enintään 14 tuulivoimalan sijoittaminen.

Kaavaa laativa konsultti on FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n mukaisesti siten, että sitä voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena.  

Kattiharjun tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset selvitettiin ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (458/1994) ja sen muutoksen (258/2006) mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely). YVA-ohjelma valmistui marraskuussa 2013 ja yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi siitä lausuntonsa 30.1.2014.

Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä aineisto:

www.ymparisto.fi/kattiharjutuuliYVA

Kaava-asiakirjat:

2017-10-30 Kattiharju kaavaselostus
10 MB, päivitetty 24.10.2017
2017-10-30 Kattiharju kaavakartta
6.2 MB, päivitetty 24.10.2017

Liitteet:

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.3 MB, päivitetty 24.10.2017
Liite 2 Kattiharju luonnosvaihe palaute ja vastineet
985 KB, päivitetty 24.10.2017
Liite 3 Kattiharju palaute ja vastineet ehdotusvaihe
546 KB, päivitetty 24.10.2017
Liite 4 Kattiharju melu- ja varjostusmallinnusten selvitys liitteineen
12.8 MB, päivitetty 24.10.2017
Liite 5 Kattiharjun valokuvasovitteet ja näkymäalueanalyysi
14.2 MB, päivitetty 24.10.2017
Liite 6 Arkeologisen inventoinnin päivitys/lisäselvitys
7.4 MB, päivitetty 24.10.2017
Liite 7 Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
706 KB, päivitetty 24.10.2017
Liite 8 Metson soidinpaikkaselvitys 2015
1.2 MB, päivitetty 24.10.2017
Liite 9 YVA-päätös voimaloiden korotukseen liittyen
202 KB, päivitetty 24.10.2017


Tapahtumat:

Aineisto hyväksymiskäsittelyyn.

Lisätiedot

Isokyrön kunta

tekninen johtaja
Jukka Kosonen
puh. 044 269 8192
jukka.kosonen a isokyro.fi  

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
suunnitteluarkkitehti
Tuomo Järvinen
puh. 040 753 1524
tuomo.jarvinen a fcg.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 A
40100 JYVÄSKYLÄ

PROKON Wind Energy Finland Oy

Project Developer
 Marja Meriluoto
puh 040 046 9059
m.meriluoto a prokon.net

www.prokonfinland.fi