Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava, Isokyrö

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Isonkyrön Kuntaan. Luonnosvaiheessa hankealue ulottui myös Laihian kuntaan. Luonnosvaiheessa tuulivoimaloita hankealueella oli yhteensä 75. Kaavan ehdotusvaiheessa voimaloita sallitaan kaavoitettavalle alueelle enintään 14 ja kaikki voimalat sijoittuvat Isonkyrön kuntaan.

Kaavaa laativa konsultti on FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n mukaisesti siten, että sitä voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena.  

Kattiharjun tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (458/1994) ja sen muutoksen (258/2006) mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely). YVA-ohjelma valmistui marraskuussa 2013 ja yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi siitä lausuntonsa 30.1.2014.


Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä aineisto:

www.ymparisto.fi/kattiharjutuuliYVA

Kaavaehdotus on nähtävillä 19.6.2017 – 11.8.2017 välisenä aikana.

2017-6-2 Kattiharju EHDOTUS kaavakartta
6.4 MB, päivitetty 13.6.2017
2017-6-2 Kattiharju kaavaselostus_ehdotusvaihe
9.9 MB, päivitetty 13.6.2017
Liite_1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.3 MB, päivitetty 13.6.2017
Liite_2 Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä palautteeseen laaditut vastineet
985 KB, päivitetty 21.6.2017
Liite_3 Melu ja varjostusmallinnusten selvitys
12.8 MB, päivitetty 13.6.2017
Liite_4 Valokuvasovitteet ja näkemäanalyysi
14.2 MB, päivitetty 13.6.2017
Valmisteluvaiheen aineistot:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kattiharju OAS Isokyrö tark 1 12 2014
2.6 MB, päivitetty 22.12.2014

Tuulivoimayleiskaavan luonnos

Kattiharju Isokyrö luonnos 1 12 2014
11.6 MB, päivitetty 22.12.2014
Kattiharju Isokyrö luonnos määräykset 1 12 2014
26 KB, päivitetty 22.12.2014
Kattiharju Isokyrö TOYK valmisteluvaihe 1 12 2014
10.4 MB, päivitetty 22.12.2014
Kattiharju Isokyrö luonnos apukartta 1 12 2014
6.4 MB, päivitetty 30.1.2015

Kaavaselostuksen liitteet

Kattiharju 75 WTG melu- ja varjostusmallinnusten selvitys
5.1 MB, päivitetty 22.12.2014
Kattiharjun valokuvasovitteet ja nNkymäalueanalyysi 75xN131xHH144 11.11.2014 osa A
6.8 MB, päivitetty 22.12.2014
Kattiharjun valokuvasovitteet ja näkymäalueanalyysi 75xN131xHH144 11.11.2014 osa B
6.9 MB, päivitetty 22.12.2014
Kattiharju Isokyrö OAS palaute yhteenveto
86 KB, päivitetty 22.12.2014

Tapahtumat:

Kaavaehdotus on nähtävillä 19.6.2017 – 11.8.2017 välisenä aikana Isonkyrön kunnankirjastossa osoitteessa Kyrööntie 15, 61500 ISOKYRÖ kirjaston aukioloaikoina. Lisäksi ehdotuksiin voi tutustua Isonkyrön kunnanvirastossa viraston aukioloaikoina, osoite Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ. Virasto on suljettuna kesäaikana 1.7.2017 – 30.7.2017.  

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus muistutuksen tekemiseen kaavaehdotuksesta ennen nähtävillä oloajan päättymistä, viimeistään 11.8.2017. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa Isonkyrön kunnanvirastoon (os. Elinkeino – ja kaavoitusjaosto, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö) tai sähköpostitse osoitteeseen isokyro a isokyro.fi

Kaavahanketta koskeva yleisötilaisuus pidetään Isonkyrön kunnanvirastossa 26.6.2017 klo 19.00–21.00 valtuustosalissa.

Lisätiedot

Isokyrön kunta

tekninen johtaja
Juha Försti
puh. 040 774 9087
juha.forsti a isokyro.fi  

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Projektipäällikkö:                               Susanna Paananen
puh 044 704 6280 susanna.paananen a fcg.fi

PROKON Wind Energy Finland Oy

Project Developer                             Marja Meriluoto
puh 040 046 9059 m.meriluoto a prokon.net

www.prokonfinland.fi