LAPINMÄEN ASEMAKAAVA

Suunnittelualue käsittää noin 136 ha Isonkyrön kunnan Lapinmäen alueella. Lapinmäki sijoittuu kunnan keskustaajaman jatkeeksi valtatien 18 (Tervajoentie) eteläpuolella. Valtatietä pitkin on yhteys Laihian ja Vaasan sekä Seinäjoen ja Lapuan suuntiin. Hyvien liikenneyhteyksien ja taajama-alueen läheisyyden lisäksi suunnittelualue tukeutuu myös kaava-alueen eteläpuolelle uudelleen toteutettavaksi kaavailtuun rautatien liikenneasemaan.

Isonkyrön keskustan osayleiskaava 2030 on saanut lainvoiman 17.1.2017. Asemakaavan laadinnan tavoitteena on osayleiskaavaan perustuen osoittaa suunnittelualueelle työpaikkatoimintoja, virkistysalueita luontoarvoineen sekä asutusta. Työpaikka-alueelle tavoitellaan alustavasti esimerkiksi teollisuus-, ja logistiikkatoimintoja ja asuinalueille uusia pientalotontteja.

Tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen osana Vaasa-Seinäjoki kehityskäytävää. Tähän liittyen keskeisessä asemassa on riittävien työpaikka-alueiden varaaminen ja siihen liittyvien liikenne- sekä yhdyskuntarakenneratkaisujen tekeminen siten että ne toisaalta tukevat koko kehityskäytävän toimivuutta ja toisaalta tukevat Isonkyrön elinvoimaisuutta.

KAAVALUONNOS NÄHTÄVILLÄ 30.3. - 2.5.2017

Kaava-asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2.5 MB, päivitetty 29.3.2017
Lapinmäen asemakaava_KAAVAKARTTA
2.8 MB, päivitetty 29.3.2017
Lapinmäen asemakaava_KAAVASELOSTUS
4.9 MB, päivitetty 29.3.2017

Kaavaselostuksen liitteet

Lapinmäen asemakaavan liikenneselvitys, Sito Oy 2017
1.9 MB, päivitetty 29.3.2017

Tapahtumat

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä nähtävillä olevasta aineistosta.

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 2.5.2017 mennessä osoitteeseen: Isonkyrön kunta, Elinkeino – ja kaavoitusjaosto, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö tai sähköpostitse osoitteeseen isokyro a isokyro.fi.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA

tekninen johtaja
Juha Försti
puh. 040 774 9087
juha.forsti a isokyro.fi 

Asemakaavan laadinnasta vastaa

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
Susanna Paananen, Ins.Amk       
Puistokatu 2 A
40100 Jyväskylä
puh: 044 704 6280
susanna.paananen a fcg.fi