Tietomallintaminen

Tietomallintaminen (BIM, Building Information Modeling) on toimintatapa, jolla parannetaan suunnittelutiedon hallintaa ja mahdollistetaan johdonmukainen tietojen hyödyntäminen rakentamisessa.

Teollisuuden tuotteista on mahdollista tehdä prototyyppejä, joiden avulla niiden muotoilu ja toimivuus todennetaan ennen valmistuksen aloittamista. Rakentamisessa ei prototyyppien valmistaminen ole mahdollista. Kun tarpeena on esimerkiksi rakentaa uusi energiatehokas koulu, on rakennuksen onnistuttava kerralla. Virheet rakentamisessa kostautuvat mm. sisäilman ongelmina ja muuna rakennuksen toimimattomuutena.

Tietomallintamisessa yhdistyy mallipohjainen, tietokantaan perustuva suunnittelu ja rakentamisen prosessienhallinta kokonaisuutena. Kolmiulotteista mallia hyödynnetään piirustusten tuottamisessa ja erilaisissa analyyseissa, kuten määrälistauksissa, lujuus- ja energia analyyseissa, suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnissa ja lukuisissa muissa tarkasteluissa. Tietomalli on ennen rakentamista luotava prototyyppi, jonka avulla pyritään varmistamaan toimiva lopputulos.

Mallipohjaisen suunnittelun hyöty toteutuu parhaimmillaan usean suunnittelualan kokonaisuutena. Eri suunnitelmat voidaan yhdistää yhdeksi hankkeen yhdistelmämalliksi, jonka avulla havaitaan ristiriidat ja rakennettavuuden ongelmakohdat. Tietomallien avulla voidaan myös varmistaa hankkeen vaatimusten toteutuminen, tehostaa asiantuntijoiden yhteistoimintaa ja seurata rakentamisen etenemistä havainnollisten esitystenavulla.

Tärkein hyöty tietomallipohjaisessa toimintamallissa on tiedon uudelleenhyödynnettävyys. Visualisointi ei ole enää erillinen tehtävä, vaan sen pohja muodostuu suunnitelmien mukana. Esimerkiksi kunnossapitojärjestelmien tarvitsemat tiedot saadaan suoraan suunnitelmien tietokannoista ja erilaisissa kaivuutöissä voidaan koneita ohjata suunnitelmista tallennettujen koneohjauspintojen avulla. 


Bim Bim2

Ota yhteyttäBimyhteystiedot