Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava, Isokyrö


Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n mukaisesti siten, että sitä voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset on selvitetty ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (458/1994) ja sen muutoksen (258/2006) mukaisessa ympäristövaikutus-ten arviointimenettelyssä (YVA-menettely).

Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä aineisto:
www.ymparisto.fi/kattiharjutuuliYVA

Kaava-asiakirjat:

2017-10-30 Kattiharju kaavaselostus
10 MB, päivitetty 24.10.2017
2017-10-30 Kattiharju kaavakartta
6.2 MB, päivitetty 24.10.2017

Liitteet:

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.3 MB, päivitetty 24.10.2017
Liite 2 Kattiharju luonnosvaihe palaute ja vastineet
985 KB, päivitetty 24.10.2017
Liite 3 Kattiharju palaute ja vastineet ehdotusvaihe
546 KB, päivitetty 24.10.2017
Liite 4 Kattiharju melu- ja varjostusmallinnusten selvitys liitteineen
12.8 MB, päivitetty 24.10.2017
Liite 5 Kattiharjun valokuvasovitteet ja näkymäalueanalyysi
14.2 MB, päivitetty 24.10.2017
Liite 6 Arkeologisen inventoinnin päivitys/lisäselvitys
7.4 MB, päivitetty 24.10.2017
Liite 7 Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
706 KB, päivitetty 24.10.2017
Liite 8 Metson soidinpaikkaselvitys 2015
1.2 MB, päivitetty 24.10.2017
Liite 9 YVA-päätös voimaloiden korotukseen liittyen
202 KB, päivitetty 24.10.2017


Tapahtumat:

Isonkyrön kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 30.11.2017 § 62. Kaava tuli voimaan 17.4.2020.

Lisätiedot

Isokyrön kunta

tekninen johtaja
Petri Hänninen
puh.(06) 470 1230
050 413 9439
Petri.Hanninen a isokyro.fi  

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
arkkitehti
Tuomo Järvinen
puh. 040 753 1524
tuomo.jarvinen a fcg.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 A
40100 JYVÄSKYLÄ

PROKON Wind Energy Finland Oy

Project Development - Project Director
Jakob Kjellman
puh 050 337 5095
j.kjellman a prokon.net

www.prokonfinland.fi