Mikonkeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava, Kristiinankaupunki - Delgeneraplan för Mikonkeidas vindkraftspark, Kristinestad

Kaava-alue sijoittuu Kristiinankaupungin kaakkoisosaan Isojoen kunnan rajalle 25 km:n päähän Kristiinankaupungin keskustasta kaakkoon ja kilometrin etäisyydelle Merikarvian kunnanrajasta pohjoiseen. Etäisyyttä Pohjanlahden rantaan on 13 km. Kaavan pinta-ala on 1469 ha.

Tuulivoimapuistohankkeesta on tehty YVA-selvitys, johon voi tutustua ympäristöhallinnon verkkosivulla http://www.ymparisto.fi/mikonkeitaantuulivoimaYVA.

Kristiinankaupungin Mikonkeitaan osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena siten, että sitä voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena. Mitoitustavoitteena on 18 voimalaa. 

Kaavakartta ja selostus

Kaavakartta Mikonkeidas
7.8 MB, päivitetty 8.6.2015
Kaavaselostus Mikonkeidas FIN
10.2 MB, päivitetty 8.6.2015

KAAVASELOSTUKSEN LIITTEET

Liite 1 Oas Krs
3.1 MB, päivitetty 8.6.2015
Liite 2 Viranomaisneuvottelu Muistio
69 KB, päivitetty 8.6.2015
Liite 3 Vastineet Krs
217 KB, päivitetty 8.6.2015
Liite 4 Melu Ja Varjostusmallinnukset
6.8 MB, päivitetty 8.6.2015
Liite 4 1 Melu
23.7 MB, päivitetty 8.6.2015
Liite 4 2 Matalataajuinen Melu
695 KB, päivitetty 8.6.2015
Liite 4 3 Varjostus
25.4 MB, päivitetty 8.6.2015
Liite 5 Nakyma Analyysi
64.1 MB, päivitetty 8.6.2015

Planeområdet är beläget i Kristinestads sydöstra del fram till Storå kommuns gräns på 25 km:s avstånd sydost från Kristinestads centrum och på en kilometers avstånd från Sastmolas kommungräns i norr. Avståndet till Bottniska vikens strand är 13 km. Planens areal är 1469 ha. 

För vindkraftsprojektet har det gjorts en MKB-utredning som man kan bekanta sig med på miljöförvaltningens nätsida http://www.miljo.fi/mikonkeidasvindkraftMKB.

Kristinestads delgeneralplan för Mikonkeidas uppgörs juridiskt så att den kan användas som grund för beviljandet av vindkraftverkens bygglov. Målet är 18 kraftverk.

Plankarta och -beskrivning

Kaavakartta Mikonkeidas
7.8 MB, päivitetty 8.6.2015
Kaavaselostus Mikonkeidas SWE
10 MB, päivitetty 8.6.2015

BILAGOR

Liite 1 Oas Krs Swe
3.1 MB, päivitetty 8.6.2015
Liite 2 Inledningsskedets Myndighetssamrad Pm
100 KB, päivitetty 8.6.2015
Liite 3 Vastineet Krs Swe
241 KB, päivitetty 8.6.2015
Liite 4 Melu Ja Varjostusmallinnukset
6.8 MB, päivitetty 8.6.2015
Liite 4 1 Melu
23.7 MB, päivitetty 8.6.2015
Liite 4 2 Matalataajuinen Melu
695 KB, päivitetty 8.6.2015
Liite 4 3 Varjostus
25.4 MB, päivitetty 8.6.2015
Liite 5 Nakyma Analyysi
64.1 MB, päivitetty 8.6.2015

Tapahtumat / Händelser

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät:
Vireille tuleminen 03.06.2013
Kaavaluonnos nähtävillä 05.05.2014 – 02.06.2014

Viktiga datum i planläggningen:
Planläggningen anhängig 03.06.2013
Planeutkastet till påseende 05.05.2014 – 02.06.2014

Kaavan uusin vaihe:
Ehdotus on julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti 15.06 – 30.06.2015 ja 10.08.2015 – 24.08.2015.

Kirjalliset muistutukset jätetään Tekniseen keskukseen , Lapväärtintie 8-10, 64100 Kristiinankaupunki tai sähköpostitse: tekninen.keskus a krs.fi ennen ehdotuksen nähtävänäoloajan päättymistä.

Kaavahanketta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään Uttermossan nuorisoseurantalolla (Vuoripolku 35, 64460 Kristiinankaupunki) tiistaina 16.6.2015 klo 16 - 18.

Planens senaste skede:
Förslaget är offentligt framlagt enligt MBL 65 § och MBF 19 § under tiden 15.06.2015 - 30.06.2015 och 10.08 – 24.08.2015.

Skriftliga anmärkningar kan inlämnas till Tekniska centralen, Lappfjärdsvägen 8 -10 , 64100 KRS eller e-post: tekniska.centralen a krs.fi före utgången av den tid under vilken förslaget är framlagt.

Ett publikt tillfälle för allmänheten gällande planläggningsprojektet hålls i Uttermossa ungdomslokal (Bergtået 35, 64460 Kristinestad) tisdagen 16.6.2015 kl. 16 - 18.