Lappfjärdin tuulivoimapuiston osayleiskaava, Kristiinankaupunki - Delgeneraplan för Lappfjärds vindkraftspark, Kristinestad

CPC Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Lappfjärdin alueelle Kristiinankaupunkiin. Lappfjärdin tuulivoimapuistoon tullaan suunnitelmien mukaan rakentamaan enintään 39 tuulivoimalaa.

Tuulivoimapuistojen hankealueet sijaitsevat lähimmillään noin kymmenen kilometriä Kristiinankaupungin keskustan kaakkoispuolella ja noin 12 kilometriä Isojoen taajaman luoteispuolella. Etäisyys rannikolle on noin kahdeksan kilometriä.

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä. Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet.  

Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Kristiinankaupungin  kaupunginvaltuusto.

Kaavaa laativa konsultti on FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

YVA-menettely ja kaavoitusprosessi on toteutettu samanaikaisesti Lappfjärdin ja Lakiakaankaan tuulivoimapuistoja koskien.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon (Dnro EPOELY/17/07.04/2012) 14.6.2013  YVA-selostuksesta.

Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistoja koskevan YVA-menettelyn aineisto:

http://www.ymparisto.fi/
lapvaarttilakiakangastuulivoimaYVA

KAAVAKARTTA JA -SELOSTUS

2015-4-29 Lappfjärd kaavakartta
11.3 MB, päivitetty 21.4.2015
2015 4 29 Lappfjard Kaavamerkinnat
170 KB, päivitetty 21.4.2015
2015-4-29 Lappfjärd kaavaselostus
11.4 MB, päivitetty 21.4.2015


LIITTEET

Liite 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma
846 KB, päivitetty 21.4.2015
Liite 2 Lausunnot luonnoksesta sekä vastineet
337 KB, päivitetty 21.4.2015
Liite 3 Lausunnot ehdotuksesta sekä vastineet
881 KB, päivitetty 21.4.2015
Liite 4 Melu ja varjostusmallinnus selvitys
58.6 MB, päivitetty 21.4.2015
Liite 5 Matalataajuinen melu Lakiakangas
1.3 MB, päivitetty 21.4.2015
Liite 6 Melumallinnus Lakiakangas EPV Metsälä
3.4 MB, päivitetty 21.4.2015
Liite 7 Varjostusmallinnus Lakiakangas EVP Metsälä
4.1 MB, päivitetty 21.4.2015
Liite 8 Valokuvasovitteet ja näkemäalueanalyysi
6.7 MB, päivitetty 21.4.2015
Liite 9 Kävely ja pyöräily rakennusaikana
509 KB, päivitetty 21.4.2015

CPC Finland Oy planerar en vindkraftpark på Lappfjärd-området i Kristinestad. Enligt planerna kommer Lappfjärd vindkraftpark att omfatta högst 39 kraftverk.

Vindkraftparkernas projektområden är belägna som närmast cirka tio kilometer sydöst om Kristinestad centrum och cirka 12 kilometer sydväst om Storå bosättningscentrum. Avståndet till kusten är cirka åtta kilometer.

Målsättningen med delgeneralplanen är att möjliggöra uppförandet av den planerade vindkraftparken. Förutom vindkraftverken består vindkraftparken även av bygg- och servicevägar till kraftverken. Vid delgeneralplanläggningen av vindkraftparken strävar man till att ta omgivningens särdrag samt miljökonsekvenserna i betraktande. Vidare strävar man till att ta i beaktande områdets andra områdesanvändningsbehov samt de mål som bildas under planeringsprocessens gång.

Delgeneralplanen uppgörs så att man på dess grund kan bevilja bygglov för vindkraftverken enligt MBL 77a §. Delgeneralplanen uppgörs med rättsverkan och godkänns av Kristinestads stadsfullmäktige.

Som plankonsult fungerar FCG Design och planering Ab.

MKB-förfarandet och planläggningsprocessen har utförts samtidigt för vindkraftparkerna Lappfjärd och Lakiakangas. Södra Österbottens NTM-central har 14.6.2013 gett sitt utlåtande (Dnro EPOELY/17/07.04/2012) över MKB-beskrivningen.

MKB-materialet för vindkraftparkerna Lappfjärd och Lakiakangas:

http://www.ymparisto.fi/
lapvaarttilakiakangastuulivoimaYVA

PLANKARTA OCH -BESKRIVNING

2015-4-29 Lappfjard Plankarta
11.3 MB, päivitetty 21.4.2015
2015-4-29 Lappfjard Planbeteckningar
170 KB, päivitetty 21.4.2015
2015-4-29 Lappfjard Planbeskrivning
11.3 MB, päivitetty 21.4.2015


BILAGOR

Bilaga 1 Program for deltagande och bedomning
843 KB, päivitetty 21.4.2015
Bilaga 2 Utlåtanden om planutkastet samt bemötanden till dem
340 KB, päivitetty 21.4.2015
Bilaga 3 Utlåtanden om planförslaget samt bemötanden till dem
893 KB, päivitetty 21.4.2015
Bilaga 4 Utredning för buller- och skuggmodelleringar
58.6 MB, päivitetty 21.4.2015
Bilaga 5 Lagfrekvent buller Lappfjard Lakiakangas
1.3 MB, päivitetty 21.4.2015
Bilaga 6 Bullermodellering Lakiakangas-EPV Ömossa
3.4 MB, päivitetty 21.4.2015
Bilaga 7 Skuggmodellering Lakiakangas–EPV-Ömossa
4.1 MB, päivitetty 21.4.2015
Bilaga 8 Fotografiska anpassningar och analys av synlighetsområden
6.7 MB, päivitetty 21.4.2015
Bilaga 9_Gång- och cykeltrafikens säkerhet i samband med vindkraftsparkens transporter
509 KB, päivitetty 21.4.2015

Tapahtumat / Händelser

Kaava hyväksytty: 9.11.2015 §53

Kaava lainvoimainen:

Yhteystiedot/kontakt:

Kristiinankaupunki:
Tekninen johtaja Ari-Johan Myllyniemi
puh. 040 559 9229
ari-johan.myllyniemi a krs.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka:

projektipäällikkö
luonnontiet.maist.
Kristiina Salomaa
puh. 044 298 2006
kristiina.salomaa a fcg.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950
00601 HELSINKI

Tuulivoimapuistohankkeesta lisätietoja saa hankkeesta vastaavalta:

CPC Finland Oy

Toimitusjohtaja/Managing Director
Erik Trast
PL 533
FIN-00101 Helsinki
T: +49 59 71-860 845
F: +49 59 71-860 89945
M: +49 173 -288 90 12
etrast a cpc-germania.com
www.cpc-germania.com